Algemene voorwaarden Sybshop.nl

Artikel 1. Definities
1.1    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Sybshop :  

I.    Winkel “vof Sybshop Winsum”, gevestigd op Kleasterdyk 50, 8831 XC Winsum (Friesland) en 
II.    Webshop “vof Sybshop Winsum” (www.sybshop.nl) 

Beide van toepassing tenzij anders aangegeven met vermelding van I. of II.

Koper : 

(A)    Consument op afstand (particulier) die een “overeenkomst op afstand” aangaat met webshop Sybshop (II.) met betrekking tot het kopen van één product of meerdere producten en
(B)    Consument (particulier) die een overeenkomst aangaat met winkel Sybshop (I.) met betrekking tot het kopen van één product of meerdere producten en
(C)    Niet-consument die een overeenkomst aangaat met webshop Sybshop (II.) of winkel Sybshop (I.) met betrekking tot het kopen van één product of meerdere producten.

Alle drie van toepassing tenzij anders aangegeven met vermelding van (A), (B) of (C). 

1.2    Overeenkomst op afstand; een overeenkomst welke Koper (A), middels internet, email, telefoon en/of een faxbericht (of een andere communicatietechniek waarbij Koper (A) en Sybshop elkaar niet in levende lijve ontmoeten). 

Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1 Op alle aanbiedingen en bestellingen van Sybshop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 2.2 Van het, in deze algemene voorwaarden, bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en alle voorwaarden zoals vermeldt op website www.sybshop.nl (klantenservice) aanvaardt.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sybshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sybshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 3. Overeenkomst 
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de door Koper (A) of (C) geplaatste bestelling door Sybshop (II.) middels elektronische weg (email, faxbericht etc.) of middels en mondelinge overeenkomst tussen Koper (B) of (C) en Sybshop (I.). 

3.2 Sybshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sybshop dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 4. Prijzen en betalingen 
4.1 Alle aanbiedingen van Sybshop zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Sybshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

4.2 Alle prijzen luiden – tenzij anders vermeldt - in euro's inclusief BTW exclusief verzendkosten.

4.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en zetfouten. 

4.4 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vóór levering hetzij middels overschrijving (betaling per bank/giro), iDEAL (of een andere online betaalmethode), onder rembours of bij het afhalen van de bestelling in de Sybshop winkel (I.) te Winsum (betaling contant of via de pinautomaat). 

4.5 Indien Koper met enige betaling in gebreke is, zal zolang de nog openstaande betaling niet is voldaan Sybshop de bestellingen vasthouden of en eventuele nieuwe bestellingen weigeren totdat de voorgaande bestelling is voldaan. Sybshop is gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

4.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is Koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen acht (8) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sybshop. 

Artikel 5. Levering
5.1 De door Sybshop opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan Koper. Wanneer de bestelling uit meerdere producten bestaat en deze producten niet gelijktijdig voorradig worden, behoudt Sybshop zich het recht producten te versturen wanneer de volledige bestelling geleverd kan worden. 

5.3 Alle producten worden door Sybshop aan een erkend vervoerder aangeboden ter verzending. 


Artikel 6. Herroepingsrecht

Koper (A) conform de Consumentenwet inzake de regelgeving voor Koop op Afstand

6.1 Alle producten (m.u.v. producten waarop artikel  6.2 van toepassing is) kan Koper (A) binnen 30 kalenderdagen na ontvangst zondermeer en zonder opgave van reden retourneren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens deze termijn zal Koper (A) zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper (A) zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien Koper (A) gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht is zal Koper (A) het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen.

6.3 Wanneer Koper (A) gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4 Indien Koper (A) na afloop van de in artikel 6.2 en 6.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Artikel 7. Kosten in geval van herroeping
7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2 Indien Koper (A) een bedrag betaald heeft, zal Koper (A) dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds in ongeschonden staat terug ontvangen is door Sybshop of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door Koper (A) is gebruikt tenzij Koper (A) nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

7.3 Kosten en het risico voor retourzendingen komen voor rekening van Koper (A).Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Koper (A) zelf is de Koper (A) aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

7.4 Koper (A) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8. – Uitsluiting herroepingsrecht.
Sybshop kan het herroepingsrecht van Koper (A) uitsluiten voor producten zoals omschreven in artikel 8.2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Sybshop dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
•    die volgens specificaties van Koper (A) zijn vervaardigd (maatwerk)
•    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
•    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
•    die snel kunnen bederven of verouderen;
•    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
•    voor losse kranten en tijdschriften;
•    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
•    voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9. Klachten/reclame
9.1 Koper (B) en (C) zijn verplicht te controleren of de thuis bezorgde producten voldoen aan de bestelling of de afgehaalde producten voldoen aan de wensen van Koper (B) en (C). Indien dit niet het geval is, brengen Koper (B) en (C) Sybshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht (8) dagen na de aflevering op de hoogte en geeft een duidelijke uiteenzetting waarom het product niet voldoet. 

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de bestelling voldoen dan dienen koper (B) en (C) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen de producten retour te brengen bij Sybshop. Sybshop heeft de keuze de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Wanneer koper (B) en (C) de producten, die niet aan de bestelling voldoen, door omstandigheden niet terug kunnen brengen zal Sybshop in billijkheid met koper (B) en (C) overeenkomen dat zij de producten mogen retourneren en dat Sybshop, afhankelijk van de situatie, de retour verzendkosten (deel of volledig) voor haar rekening zal nemen.

9.3 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 10. Conformiteit/garantie
10.1 Sybshop staat er voor in dat al haar producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschrift.

10.2 Sybshop verleent op haar gehele assortiment garantie op fabrieksfouten. Als bepaling geldt hierbij dat die garantie geldt welke Sybshop van haar leveranciers krijgt met betrekking tot fabrieksfouten. Indien is aangetoond dat er sprake van een fabrieksfout, heeft Sybshop de keuze desbetreffende product te vervangen door een nieuw product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De koper dient, indien dit in alle redelijkheid van de koper is te verlangen, het product retour te brengen bij Sybshop. Wanneer Sybshop echter met de koper overeenkomt dat de koper het product mag retourneren dan neemt Sybshop in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

10.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud. De garantie komt eveneens te vervallen indien de verwerkingsinstructies en of gebruiksaanwijzingen  van de leverancier niet juist of niet geheel worden opgevolgd.  


Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 
11.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Koper al hetgeen Koper op grond van enige overeenkomst aan Sybshop verschuldigd is, heeft voldaan.  


Artikel 12. Communicatie en bewijs 
12.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Sybshop, dan wel tussen Sybshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Koper en Sybshop, is Sybshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sybshop. 

12.2 De administratie van Sybshop geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Koper in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is. 


Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Sybshop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Sybshop is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

13.2 Voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie, is Sybshop nimmer aansprakelijk tenzij wettelijk anders is bepaald.  

13.3 Sybshop is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Sybshop beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst , althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

13.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sybshop.
 

Artikel 14. Overmacht 
14.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sybshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door Koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sybshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven 
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

14.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sybshop kan worden toegerekend zoals: bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van derden als vervoerders of creditcardmaatschappijen. Dit omdat Sybshop niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 


Artikel 15. Privacy/veiligheid 
15.1 Koper stemt in met en geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in het Sybshop klantenbestand. De gegevens van Koper worden enkel gebruikt voor het verzenden en (financieel) afwikkelen van de bestelling gebruikt. De gegevens van Koper zullen niet aan derden worden verstrekt met uitzondering van tussenpersonen en derden, die partijen, die door Sybshop worden ingeschakeld voor het verzenden en (financieel) afwikkelen van de bestelling. 


Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 

16.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven zullen alle geschillen tussen Koper en Sybshop worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leeuwarden.

loader
Bezig met laden...